Politik for aktivt ejerskab


Komitéen for god Selskabsledelse har udarbejdet syv anbefalinger for aktivt ejerskab overfor de danske børsnoterede selskaber for at bidrage til selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Som aktive investorer bakker vi op om retningslinjerne og forholder os aktivt til anbefalingerne.

Gudme Raaschou Asset Management er rådgiver for en række kunder - herunder investeringsforeninger og institutionelle investorer såsom Pensionskasser og gruppe 1-forsikringsselskaber. I årevis har vi praktiseret politik for Ansvarlige Investeringer, der skal ses i sammenhæng med Politik for aktivt ejerskab. Vi udarbejder vores egne, fundamentale analyser af virksomhederne og deres langsigtede værdiskabelse for aktionærerne, hvor aktivt ejerskab er en integreret del af processen.

I dialogen undersøger vi emner, der er relevante for den enkelte virksomhed. I den proces har vi en dialog med de danske virksomheder om blandt andet deres strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater, risiko og kapitalstruktur. På de mere kvalitative, ikke-finansielle parametre som bæredygtighed, politiske risici og social ansvarlighed betyder det, at jo bedre virksomhedernes indsats er på de områder, des højere er virksomhedens forventede, fair værdi. Virksomheder, der har det potentielt bedste afkast-risikoforhold er de mest interessante for de langsigtede investorer.

 

Fravalg og tilvalg

Fravalg: Vi overvåger og fravælger de virksomheder, der ikke lever op til de globale normer fastsat af FN, ILO og OECD. Det er normer bredt anerkendt som FN’s Global Compact principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Men derudover udelukker vi alle virksomheder fra vores aktieporteføljer, der producerer våben og tobak. Og i de særligt ESG-fokuserede, globale investeringsfonde udelukkes også producenter af alkohol, gambling, voksenunderholdning og fossile brændstoffer. Udelukkelsen af de fossile brændstoffer skal ses i lyset af, at de globale klimaforandringer er en af verdens mest alvorlige udfordringer.

Positivt tilvalg: I vores globale aktieporteføljer er udgangspunktet for investeringerne de virksomheder, der i hver sektor er de førende indenfor miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Dvs. virksomheder med høj ESG-score, der er den engelske betegnelse og som står for Environment, Social og Governance. Disse selskaber udvælges ikke fra sektorer indenfor våben, tobak, alkohol, gambling, voksenunderholdning og fossile brændstoffer.

 

Stemmepolitik

På generalforsamlinger henholder vi os til proportionalitets-princippet. Det betyder, at vi afgiver stemmer i det omfang vores kunder (kapitalejerne) ønsker, at vi udfører deres stemmeret på deres vegne.

Asset management

Mød vores egne og internationale eksperter

Vores investeringsteam samarbejder med udvalgte internationale forvaltere.

Regnemaskine

Asset management

Hvordan afvejer I bedst afkast og risiko?

David Huang

Asset management

Performance

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.