November 2020

Politik for aktivt ejerskab

Denne politik er udformet i overensstemmelse med lovgivningen i Lov om Finansiel Virksomhed, § 101 b. Komitéen for god selskabsledelse udarbejdede i 2016 syv anbefalinger for aktivt ejerskab for institutionelle til investorer i danske børsnoterede selskaber – se https://corporategovernance.dk.

Hensigten med anbefalingerne er ”at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne”.

Den 4. april 2019 vedtog Folketinget lov om gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab. Det betyder, at ifølge Lov om Finansiel Virksomhed skal institutionelle investorer og kapitalforvaltere udarbejde en politik for aktivt ejerskab.

Bestyrelsen i Lån & Spar Bank har vedtaget denne politik i anledning af, at banken via afdelingen Gudme Raaschou Asset Management, herefter Gudme Raaschou, som kapitalforvalter leverer tjenesteydelser i relation til porteføljeforvaltning af aktier med stemmeret i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Politikken om aktivt ejerskab skal beskrive, hvordan institutionelle investorer og kapitalforvaltere integrerer aktivt ejerskab i deres investeringsstrategi. Derudover skal politikken bl.a. beskrive, hvordan de selskaber, der investeres i, overvåges, samt hvordan stemmerettigheder udøves. Hvordan der er stemt på generalforsamlinger skal desuden offentliggøres på hjemmesiden, medmindre afstemningen eller størrelsen af ejerandelene i selskabet er ubetydelige.

Loven er baseret på ”følg eller forklar”-princippet, hvilket betyder, at man kan vælge ikke at opfylde et eller flere af kravene, hvis man offentliggør en klar og begrundet forklaring herpå. I tabellen på side 6 er vist en skematisk oversigt over anbefalingerne og eventuelle afvigelser jf. FIL 101 b, stk. 5.

Nedenfor er der en kort kommentar til de enkelte punkter i lovgivningen.

1. Offentliggørelse af politik for aktivt ejerskab

”En kapitalforvalter skal udarbejde og offentliggøre en politik for aktivt ejerskab i selskaber, der har aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, som beskriver, hvordan kapitalforvalteren integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.”


>> På Gudme Raaschous hjemmeside, www.gr.dk, er der en beskrivelse af investeringsprocessen og ligeså Politik for Ansvarlige Investeringer og Politik for Aktivt Ejerskab.

2. Overvågning og dialog

Politikken for aktivt ejerskab skal beskrive, hvordan kapitalforvalteren

1) overvåger selskaber, hvori der investeres, inden for relevante områder, herunder strategi, finansielle og ikkefinansielle resultater, risiko, kapitalstruktur, social og miljømæssig indvirkning og god selskabsledelse

>> I det daglige arbejde med at pleje kundernes porteføljer arbejder Gudme Raaschou ud fra en sektorbaseret tilgang til det internationale aktiemarked. Det er altså ikke afgørende, om et selskab er børsnoteret i Danmark, Sverige, Tyskland, USA eller på en anden international børs.

>> Gudme Raaschou arbejder i investeringsprocessen ud fra såvel en top down- som en bottom up-indgangsvinkel til de finansielle markeder, hvor de store linjer som BNP-væksten i verdens økonomier, den demografiske udvikling med mere analyseres, og der indhentes finansiel og ikke-finansiel information om det enkelte selskab, dets marked og konkurrenter på virksomhedsbesøg og lignende.

>> Risikostyring er altid en integreret del af porteføljestyringen. Gudme Raaschou arbejder med egne regnskabsanalyser, hvilket sikrer en disciplineret investeringsproces.

>> Politik for Ansvarlige Investeringer er også en integreret del af investeringsprocessen. Gudme Raaschou ønsker ikke at investere i virksomheder, der ikke overholder de globale normer fastsat af FN, ILO og OECD. Det er normer for menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption. Gudme Raaschou ekskluderer selskaber, der overtræder retningslinjerne. Vi ekskluderer også selskaber, der producerer våben og tobak. Og i de globale ESG-fokuserede aktiefonde fravælges desuden alkohol, gambling, voksenunderholdning og fossile brændstoffer.

2) fører dialog med selskaber, hvori der investeres

>> Gudme Raaschou er aktive investorer og har en løbende dialog med de selskaber, der investeres i. Det er typisk via møder med selskaberne, telefonkonferencer og videokonferencer. Porteføljemanagerne har også en tæt dialog med udvalgte analytikere med branchespecialer.

>> I dialogen undersøges emner, der er relevante for den enkelte virksomhed. I den proces er der en dialog om blandt andet strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater, risiko og kapitalstruktur. På de mere kvalitative, ikke-finansielle parametre som bæredygtighed, politiske risici og social ansvarlighed betyder det, at jo bedre virksomhedernes indsats er på de områder, des højere er virksomhedens forventede, fair værdi. Virksomheder, der har det potentielt bedste afkast-risikoforhold er de mest interessante for de langsigtede investorer.

3) udøver stemmerettigheder og andre rettigheder knyttet til aktier,

>> Gudme Raaschou er aktive investorer, men henviser til proportionalitetsprincippet i relation til udøvelse af stemmeret. Langt hovedparten af Gudme Raaschous kunder er institutionelle investorer, der selv er underlagt indeværende politikker, og som ikke ønsker at uddelegere deres stemmerettighed til eksterne rådgivere. Vi er dog af den overbevisning, at dialog er det vigtigste redskab i udøvelsen af aktivt ejerskab. Dialogen med de børsnoterede er med til at forstå og til at påvirke strategien og andre emner såsom kapitalstruktur og samfundsansvar med mere.

4) samarbejder med andre aktionærer,

>> Med de danske selskaber samarbejder Gudme Raaschou med andre aktionærer f.eks. om selskabernes udbyttepolitik og andre relevante emner.

>> Med de globale selskaber henholdes der til proportionalitetsprincippet. Men porteføljemanagerne deltager i seminarer og investormøder med selskaberne og udveksler synspunkter med aktionærer om de selskaber, der investeres i.

5) kommunikerer med relevante interessenter i selskaber, hvori der investeres,

>> Foruden den direkte dialog med de selskaber, Gudme Raaschou investerer i, er det værdifuldt at have en dialog med konkurrenter, myndigheder og brancheanalytikere. Derfor er der også indgået formelle samarbejdsaftaler med en række højt specialiserede finansielle institutioner, der mod betaling leverer analyseservices på selskaber indenfor investeringsuniverset. Denne service indeholder såvel finansielle analyser som analyser af selskabernes ESG profiler. Disse eksterne analyser tilgår os både på skrift og i form af en mundtlig dialog, og er en integreret del af den samlede investeringsproces.

>> Gudme Raaschou har i dialogen med indeksudbyderen Standard & Poors været initiativtager til etableringen af det globale, fossilfrie aktieindeks, der følger selskaberne med den højeste ESG-score. Indekset ”Dow Jones Sustainability World Ex-Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms, Adult Entertainment, and Energy Index (USD)”, ticker: DJSWX5UN, er således blevet etableret på Gudme Raaschous initiativ. Gudme Raaschou har rådgivet flere kunder til at følge det indeks for at fremme udbredelsen af ansvarlige investeringer.

6) håndterer faktiske og potentielle interessekonflikter i forbindelse med virksomhedens aktive ejerskab.

>> Gudme Raaschou rådgiver løbende kunder om investeringspolitik og herunder politik for ansvarlige investeringer

>> Gudme Raaschou rådgiver kunderne til ikke at foretage værdipapirudlån, der ikke er i overensstemmelse med langsigtet, aktivt ejerskab.

3. Offentliggørelse

”En kapitalforvalter skal én gang årligt offentliggøre, hvordan forvalterens politik for aktivt ejerskab er blevet gennemført, herunder en generel beskrivelse af stemmeafgivelse og en redegørelse for de væsentligste afstemninger og forvalterens brug af rådgivende stedfortræderes tjenesteydelser”

”En kapitalforvalter skal offentliggøre, hvordan forvalteren har stemt på vegne af aktionærer på generalforsamlinger i selskaber, i hvilke forvalteren forvalter aktier som led i sin porteføljepleje. Afstemninger, der er ubetydelige på grund af emnet for afstemningen eller størrelsen af kapitalandelen i det pågældende selskab, kan udelades fra offentliggørelsen.”

”En kapitalforvalter kan vælge ikke at opfylde et eller flere af kravene, hvis kapitalforvalteren offentliggør en klar og begrundet forklaring på, hvorfor forvalteren har valgt dette.

>> Den løbende dialog med selskaberne er fortrolig og offentliggøres ikke. Gudme Raaschou er i dialog med samtlige de selskaber, der indgår i de danske porteføljer. I de brede, globale aktiefonde, hvor der indgår mange selskaber er dialogen især med de selskaber, hvor investeringen afviger mest i forhold de referenceindeks, som fondene måles op imod. Denne dialog er også fortrolig.

>> Proportionalitetsprincippet gælder i relation til størrelsen af de investeringer, der foretages, og derfor afgives ikke stemmer på generalforsamlinger. Ingen af Gudme Raaschous kunder har endnu bedt os om at repræsentere dem på generalforsamlinger. Der er derfor heller ikke indgået aftale om proxy voting.

Untitled Document
Bekendtgørelse af Lov om finansiel virksomhed §101 Følger Følger delvist Følger ikke Forklaring på følger delvist / følger ikke
En kapitalforvalter skal udarbejde og offentliggøre en politik for aktivt ejerskab i selskaber, der har aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, som beskriver, hvordan kapitalforvalteren integrerer aktivt ejerskab i sin investeringsstrategi.

X

     
Stk. 2. Politikken for aktivt ejerskab, jf. stk. 1, skal beskrive, hvordan kapitalforvalteren

 

     
1) overvåger selskaber, hvori der investeres, inden for relevante områder, herunder strategi, finansielle og ikkefinansielle resultater, risiko, kapitalstruktur, social og miljømæssig indvirkning og god selskabsledelse,

X

     
2) fører dialog med selskaber, hvori der investeres,

X

     
3) udøver stemmerettigheder og andre rettigheder knyttet til aktier,

 

 

X

Henviser til proportionalitets­princippet
4) samarbejder med andre aktionærer,

 

X

  Gudme Raaschou samarbejder med andre aktionærer på danske selskaber. På udenlandske selskaber henvises til proportionalitetsprincippet
5) kommunikerer med relevante interessenter i selskaber, hvori der investeres,

X

     
6) håndterer faktiske og potentielle interessekonflikter i forbindelse med virksomhedens aktive ejerskab.

X

     
Stk. 3. En kapitalforvalter skal én gang årligt offentliggøre, hvordan forvalterens politik for aktivt ejerskab er blevet gennemført, herunder en generel beskrivelse af stemmeafgivelse og en redegørelse for de væsentligste afstemninger og forvalterens brug af rådgivende stedfortræderes tjenesteydelser.

 

 

X

Se punkt 3 og punkt 4

Såfremt kunder beder om at blive repræsenteret vedr. specifikke emner på generalforsamlinger, vil dette blive efterlevet, men kun offentliggjort, såfremt kunden ønsker det.
Stk. 4. En kapitalforvalter skal offentliggøre, hvordan forvalteren har stemt på vegne af aktionærer på generalforsamlinger i selskaber, i hvilke forvalteren forvalter aktier som led i sin portefølje. Afstemninger, der er ubetydelige på grund af emnet for afstemningen eller størrelsen af kapitalandelen i det pågældende selskab, kan udelades fra offentliggørelsen.      Ingen kunder har bedt os om at repræsentere dem på generalforsamlinger, hvorfor der ikke er stemmeafgivelser at offentliggøre.

Asset management

Mød vores egne og internationale eksperter

Vores investeringsteam samarbejder med udvalgte internationale forvaltere.

Regnemaskine

Asset management

Hvordan afvejer I bedst afkast og risiko?

David Huang

Asset management

Performance

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.